Patient dose là gì? Nghĩa của từ Patient dose trong y khoa y học y sinh là gì?

0
139
Patient dose là gì? Nghĩa của từ Patient dose trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Patient dose là gì? Nghĩa của từ Patient dose trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một thuật ngữ chung cho các liều lượng bức xạ khác nhau được đưa tới một bệnh nhân, hay một nhóm bệnh nhân.

một thuật ngữ chung cho các liều lượng bức xạ khác nhau được đưa tới một bệnh nhân, hay một nhóm bệnh nhân.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE