Pascal là gì? Nghĩa của từ Pascal trong y khoa y học y sinh là gì?

0
324
Pascal là gì? Nghĩa của từ Pascal trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pascal là gì? Nghĩa của từ Pascal trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Paxcan (đơn vị áp suất)

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE