Partial shadowing là gì? Nghĩa của từ Partial shadowing trong y khoa y học y sinh là gì?

0
185
Partial shadowing là gì? Nghĩa của từ Partial shadowing trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Partial shadowing là gì? Nghĩa của từ Partial shadowing trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một sự biểu thị biên độ tín hiệu suy giảm khi nó được dội về từ vùng nằm xa hơn một đối tượng mà trong đó sự suy giảm cao hơn giá trị suy giảm trung bình của khắp các vùng liền kề

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE