Oxygen analyzer là gì? Nghĩa của từ Oxygen analyzer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
183
Oxygen analyzer là gì? Nghĩa của từ Oxygen analyzer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Oxygen analyzer là gì? Nghĩa của từ Oxygen analyzer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thiết bị phân tích khí oxy

Thiết bị phân tích khí oxy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE