Ophthalmic minor surgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Ophthalmic minor surgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
133
Ophthalmic minor surgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Ophthalmic minor surgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ophthalmic minor surgical instrument set là gì? Nghĩa của từ Ophthalmic minor surgical instrument set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ tiểu phẫu dành cho mắt

Bộ dụng cụ tiểu phẫu dành cho mắt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: