Nyctalopia là gì? Nghĩa của từ Nyctalopia trong y khoa y học y sinh là gì?

0
100
Nyctalopia là gì? Nghĩa của từ Nyctalopia trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Nyctalopia là gì? Nghĩa của từ Nyctalopia trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/,niktə’loupiə/

(y học) chứng quáng gà

Chứng sáng đêm (chỉ có thể trông thấy rõ về ban đêm)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE