Nursing call system là gì? Nghĩa của từ Nursing call system trong y khoa y học y sinh là gì?

0
192
Nursing call system là gì? Nghĩa của từ Nursing call system trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Nursing call system là gì? Nghĩa của từ Nursing call system trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hệ thống báo gọi y tá

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE