Nghĩa của từ Absolute accommodation – Từ điển Anh – Việt là gì?

0
104
Nghĩa của từ Absolute accommodation – Từ điển Anh – Việt là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Absolute accommodation – Từ điển Anh – Việt là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Absolute accommodation – Từ điển Anh – Việt là gì? trong y học là:

điều tiết tuyệt đối