Nghĩa của từ Absentia – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?

0
518
Nghĩa của từ Absentia – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Absentia – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Absentia – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? trong y học là:

vắng ý thức , lãng thần