Nghĩa của từ Abruptio-placenta – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?

0
308
Nghĩa của từ Abruptio-placenta – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abruptio-placenta – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abruptio-placenta – Từ điển Anh – Việt trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/ə’brʌptiou – plə’sentə/

bong rau non

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học