Nghĩa của từ Abrasive strip là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abrasive strip trong y khoa y học là gì?

0
195
Nghĩa của từ Abrasive strip là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abrasive strip trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abrasive strip là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abrasive strip trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abrasive strip là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abrasive strip trong y khoa y học là gì? trong y học là:

dải mài

Nghĩa của từ Abrasive strip là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abrasive strip trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abrasive strip là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abrasive strip trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abrasive strip là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abrasive strip trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

dải mài

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học