Nghĩa của từ Abortive là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortive trong y khoa y học là gì?

0
187
Nghĩa của từ Abortive là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortive trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abortive là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortive trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abortive là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortive trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/ə’bɔ:tiv/

Đẻ non

Non yếu, chết non chết yểu; sớm thất bại

(sinh vật học) không phát triển đầy đủ

chặn tiến triển, không phát triển, thui, chột

thuộc sẩy thai

adjective

adjective

Nghĩa của từ Abortive là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortive trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abortive là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortive trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abortive là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortive trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/ə’bɔ:tiv/

Đẻ non

Non yếu, chết non chết yểu; sớm thất bại

(sinh vật học) không phát triển đầy đủ

chặn tiến triển, không phát triển, thui, chột

thuộc sẩy thai

adjective

adjective

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học