Nghĩa của từ Abortionist là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortionist trong y khoa y học là gì?

0
183
Nghĩa của từ Abortionist là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortionist trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abortionist là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortionist trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abortionist là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortionist trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/ə’bɔ:∫ənist/

Người phá thai

người phá thai

Nghĩa của từ Abortionist là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortionist trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abortionist là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortionist trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abortionist là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortionist trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/ə’bɔ:∫ənist/

Người phá thai

người phá thai

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học