Nghĩa của từ Abortion in progress là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortion in progress trong y khoa y học là gì?

0
325
Nghĩa của từ Abortion in progress là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortion in progress trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abortion in progress là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortion in progress trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abortion in progress là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortion in progress trong y khoa y học là gì? trong y học là:

phá thai đang tiến triển

Nghĩa của từ Abortion in progress là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortion in progress trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abortion in progress là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortion in progress trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abortion in progress là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abortion in progress trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

phá thai đang tiến triển

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học