Nghĩa của từ Ablution là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablution trong y khoa y học là gì?

0
144
Nghĩa của từ Ablution là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablution trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ablution là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablution trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Ablution là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablution trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/ə’blu:∫n/

(tôn giáo) lễ rửa tội; lễ tắm gội; lễ rửa sạch các đồ thờ

(tôn giáo) nước tắm gội; nước rửa đồ thờ

( số nhiều) sự tắm gội, sự rửa ráy

tẩy sạch

sự tắm, rửa

noun

Nghĩa của từ Ablution là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablution trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Ablution là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablution trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Ablution là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablution trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/ə’blu:∫n/

(tôn giáo) lễ rửa tội; lễ tắm gội; lễ rửa sạch các đồ thờ

(tôn giáo) nước tắm gội; nước rửa đồ thờ

( số nhiều) sự tắm gội, sự rửa ráy

tẩy sạch

sự tắm, rửa

noun

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học