Nghĩa của từ Ablepsia là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablepsia trong y khoa y học là gì?

0
119
Nghĩa của từ Ablepsia là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablepsia trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ablepsia là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablepsia trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Ablepsia là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablepsia trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/ə’blepsiə/

Tật mù; chứng mù

tật mù mắt

Nghĩa của từ Ablepsia là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablepsia trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Ablepsia là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablepsia trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Ablepsia là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablepsia trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/ə’blepsiə/

Tật mù; chứng mù

tật mù mắt

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học