Nghĩa của từ Ablation là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablation trong y khoa y học là gì?

0
364
Nghĩa của từ Ablation là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablation trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ablation là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablation trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Ablation là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablation trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/æb’leʃn/

(y học) sự cắt bỏ (một bộ phận trong cơ thể)

(địa lý,địa chất) sự tải mòn (đá)

(địa lý,địa chất) sự tiêu mòn (sông băng)

tải mòn

tan mòn

sự bong tách

sự cắt bỏ một mô, một phần của cơ thể hoặc vùng sinh trưởng bất thường

sự bốc bay

sự cắt bỏ

sự khắc mòn

sự mòn

sự tải mòn

sự tan mòn

sự thải

vật liệu mài, bột mài

Nghĩa của từ Ablation là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablation trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Ablation là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablation trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Ablation là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablation trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/æb’leʃn/

(y học) sự cắt bỏ (một bộ phận trong cơ thể)

(địa lý,địa chất) sự tải mòn (đá)

(địa lý,địa chất) sự tiêu mòn (sông băng)

tải mòn

tan mòn

sự bong tách

sự cắt bỏ một mô, một phần của cơ thể hoặc vùng sinh trưởng bất thường

sự bốc bay

sự cắt bỏ

sự khắc mòn

sự mòn

sự tải mòn

sự tan mòn

sự thải

vật liệu mài, bột mài

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học