Nghĩa của từ Ablate là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablate trong y khoa y học là gì?

0
409
Nghĩa của từ Ablate là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablate trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Ablate là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablate trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Ablate là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablate trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/æb´leit/

(y học) cắt bỏ

cắt bỏ

verb

Nghĩa của từ Ablate là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablate trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Ablate là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablate trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Ablate là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Ablate trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/æb´leit/

(y học) cắt bỏ

cắt bỏ

verb

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học