Nghĩa của từ Abiotrophy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiotrophy trong y khoa y học là gì?

0
471
Nghĩa của từ Abiotrophy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiotrophy trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abiotrophy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiotrophy trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abiotrophy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiotrophy trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/eibaiou’trɔfi/

sự mất sinh lực, mất sức sống, mất dinh dưỡng

bệnh thoái hóa do di truyền

Nghĩa của từ Abiotrophy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiotrophy trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abiotrophy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiotrophy trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abiotrophy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiotrophy trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/eibaiou’trɔfi/

sự mất sinh lực, mất sức sống, mất dinh dưỡng

bệnh thoái hóa do di truyền

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học