Nghĩa của từ Abionergy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abionergy trong y khoa y học là gì?

0
128
Nghĩa của từ Abionergy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abionergy trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abionergy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abionergy trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abionergy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abionergy trong y khoa y học là gì? trong y học là:

mất sức sống, mất dinh dưỡng

Nghĩa của từ Abionergy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abionergy trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abionergy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abionergy trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abionergy là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abionergy trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

mất sức sống, mất dinh dưỡng

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học