Nghĩa của từ Abiogenesis là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiogenesis trong y khoa y học là gì?

0
183
Nghĩa của từ Abiogenesis là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiogenesis trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abiogenesis là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiogenesis trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abiogenesis là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiogenesis trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/,eibaiou’dʒenisis/

(sinh vật học) sự phát sinh tự nhiên

sự tự sinh, có tự nhiên

Nghĩa của từ Abiogenesis là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiogenesis trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abiogenesis là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiogenesis trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abiogenesis là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abiogenesis trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/,eibaiou’dʒenisis/

(sinh vật học) sự phát sinh tự nhiên

sự tự sinh, có tự nhiên

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học