Nghĩa của từ Abient là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abient trong y khoa y học là gì?

0
181
Nghĩa của từ Abient là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abient trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abient là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abient trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abient là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abient trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/‘æbiənt/

Tránh kích thích

tránh xa nguồn kích thích

Nghĩa của từ Abient là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abient trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abient là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abient trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abient là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abient trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/‘æbiənt/

Tránh kích thích

tránh xa nguồn kích thích

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học