Nghĩa của từ Aberratio là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberratio trong y khoa y học là gì?

0
155
Nghĩa của từ Aberratio là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberratio trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Aberratio là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberratio trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Aberratio là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberratio trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/æbə’reiʃiou/

sự trệch hay sai lệch

Nghĩa của từ Aberratio là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberratio trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Aberratio là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberratio trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Aberratio là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberratio trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/æbə’reiʃiou/

sự trệch hay sai lệch

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học