Nghĩa của từ Aberrant duct là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberrant duct trong y khoa y học là gì?

0
362
Nghĩa của từ Aberrant duct là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberrant duct trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Aberrant duct là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberrant duct trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Aberrant duct là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberrant duct trong y khoa y học là gì? trong y học là:

ống lạc chỗ

Nghĩa của từ Aberrant duct là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberrant duct trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Aberrant duct là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberrant duct trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Aberrant duct là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Aberrant duct trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

ống lạc chỗ

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học