Nghĩa của từ Abenteric là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abenteric trong y khoa y học là gì?

0
145
Nghĩa của từ Abenteric là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abenteric trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abenteric là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abenteric trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abenteric là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abenteric trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/əbən’terik/

(giải phẫu) học ngoài ruột, xa ruột

ở ngoài ruột

Nghĩa của từ Abenteric là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abenteric trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abenteric là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abenteric trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abenteric là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abenteric trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/əbən’terik/

(giải phẫu) học ngoài ruột, xa ruột

ở ngoài ruột

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học