Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe trong y khoa y học là gì?

0
170
Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe trong y khoa y học là gì? trong y học là:

cơ giạng ngón chân cái

Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscleof great toe trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

cơ giạng ngón chân cái

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học