Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger trong y khoa y học là gì?

0
1637
Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger trong y khoa y học là gì? trong y học là:

cơ giạng ngón tay út

Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of little finger trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

cơ giạng ngón tay út

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học