Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand trong y khoa y học là gì?

0
179
Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand trong y khoa y học là gì? trong y học là:

cơ giạng ngón tay út

Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abductor muscle of fifth digit of hand trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

cơ giạng ngón tay út

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học