Nghĩa của từ Abdominogenital là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominogenital trong y khoa y học là gì?

0
148
Nghĩa của từ Abdominogenital là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominogenital trong y khoa y học là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Abdominogenital là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominogenital trong y khoa y học là gì? là gì?

Nghĩa của Nghĩa của từ Abdominogenital là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominogenital trong y khoa y học là gì? trong y học là:

/æb´dɔminəs/

bụng sinh dục

Nghĩa của từ Abdominogenital là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominogenital trong y khoa y học là gì? tiếng việt là gì? Nghĩa của Nghĩa của từ Abdominogenital là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominogenital trong y khoa y học là gì? trong y khoa, nghĩa của Nghĩa của từ Abdominogenital là gì? Nghĩa của từ Nghĩa của từ Abdominogenital trong y khoa y học là gì? trong y học là: 

/æb´dɔminəs/

bụng sinh dục

Xem thêm các từ khác trong chuyên mục từ điển y khoa, từ điển y học