Neuromuscular stimulator là gì? Nghĩa của từ Neuromuscular stimulator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
348
Neuromuscular stimulator là gì? Nghĩa của từ Neuromuscular stimulator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Neuromuscular stimulator là gì? Nghĩa của từ Neuromuscular stimulator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy kích thích thần kinh_cơ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE