Net optical density là gì? Nghĩa của từ Net optical density trong y khoa y học y sinh là gì?

0
127
Net optical density là gì? Nghĩa của từ Net optical density trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Net optical density là gì? Nghĩa của từ Net optical density trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

mật độ quang loại bỏ nền và vết mờ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE