Needle for pleural là gì? Nghĩa của từ Needle for pleural trong y khoa y học y sinh là gì?

0
149
Needle for pleural là gì? Nghĩa của từ Needle for pleural trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Needle for pleural là gì? Nghĩa của từ Needle for pleural trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kim chọc màng phổi

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE