Myopia là gì? Nghĩa của từ Myopia trong y khoa y học y sinh là gì?

0
292
Đánh giá!

Nghĩa của từ Myopia là gì? Nghĩa của từ Myopia trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/mai´oupiə/

Tật cận thị

cận thị

tật cận thị

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE