Multileaf collimator là gì? Nghĩa của từ Multileaf collimator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
201
Multileaf collimator là gì? Nghĩa của từ Multileaf collimator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Multileaf collimator là gì? Nghĩa của từ Multileaf collimator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

collimator đa lá

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE