Morphometric là gì? Nghĩa của từ Morphometric trong y khoa y học y sinh là gì?

0
184
Morphometric là gì? Nghĩa của từ Morphometric trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Morphometric là gì? Nghĩa của từ Morphometric trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Morphometric: kỹ thuật đo lường hình thái (Y khoa)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE