Microwave là gì? Nghĩa của từ Microwave trong y khoa y học y sinh là gì?

0
172
Microwave là gì? Nghĩa của từ Microwave trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Microwave là gì? Nghĩa của từ Microwave trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘maikrəweiv/

(rađiô) sóng cực ngắn, vi ba

Như microwave oven

vi ba, sóng cực ngắn

Vi ba, sóng cực ngắn

sóng micro

sóng cực ngắn

vi sóng

verb

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE