Microscope for (eye) operation theaters là gì? Nghĩa của từ Microscope for (eye) operation theaters trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Microscope for (eye) operation theaters là gì? Nghĩa của từ Microscope for (eye) operation theaters trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Microscope for (eye) operation theaters là gì? Nghĩa của từ Microscope for (eye) operation theaters trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

kính hiển vi phòng mổ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: