Micro larynx grasping forceps, right là gì? Nghĩa của từ Micro larynx grasping forceps, right trong y khoa y học y sinh là gì?

0
145
Micro larynx grasping forceps, right là gì? Nghĩa của từ Micro larynx grasping forceps, right trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Micro larynx grasping forceps, right là gì? Nghĩa của từ Micro larynx grasping forceps, right trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp vi thanh quản, bên phải

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: