Micro larynx forceps, cup shape, curved, là gì? Nghĩa của từ Micro larynx forceps, cup shape, curved, trong y khoa y học y sinh là gì?

0
137
Micro larynx forceps, cup shape, curved, là gì? Nghĩa của từ Micro larynx forceps, cup shape, curved, trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Micro larynx forceps, cup shape, curved, là gì? Nghĩa của từ Micro larynx forceps, cup shape, curved, trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp vi thanh quản, loại đài hoa sắc, cong, phía trên

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: