Mayo safety pins for holding ring handle là gì? Nghĩa của từ Mayo safety pins for holding ring handle trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Mayo safety pins for holding ring handle là gì? Nghĩa của từ Mayo safety pins for holding ring handle trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Mayo safety pins for holding ring handle là gì? Nghĩa của từ Mayo safety pins for holding ring handle trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Vòng Mayo giữ dụng cụ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: