Maximum depth of visualization là gì? Nghĩa của từ Maximum depth of visualization trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Maximum depth of visualization là gì? Nghĩa của từ Maximum depth of visualization trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Maximum depth of visualization là gì? Nghĩa của từ Maximum depth of visualization trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

độ sâu nhìn thấy tối đa

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE