Low frequency therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Low frequency therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
265
Low frequency therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Low frequency therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Low frequency therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Low frequency therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Maáy điều trị tần thấp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE