Linear accelerator tube là gì? Nghĩa của từ Linear accelerator tube trong y khoa y học y sinh là gì?

0
158
Linear accelerator tube là gì? Nghĩa của từ Linear accelerator tube trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Linear accelerator tube là gì? Nghĩa của từ Linear accelerator tube trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

ống gia tốc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE