Leg dynamometer là gì? Nghĩa của từ Leg dynamometer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
137
Leg dynamometer là gì? Nghĩa của từ Leg dynamometer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Leg dynamometer là gì? Nghĩa của từ Leg dynamometer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

lực kéo chân

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE