Lateral gain control là gì? Nghĩa của từ Lateral gain control trong y khoa y học y sinh là gì?

0
205
Lateral gain control là gì? Nghĩa của từ Lateral gain control trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Lateral gain control là gì? Nghĩa của từ Lateral gain control trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

điều chỉnh độ lợi được tác động ngang qua ảnh để bù lại sự thay đổi do quá trình truyền sóng từ đối tượng tạo ảnh này đến đối tượng khác. Nó cũng giống như TGC, có nghĩa là nó được mở rộng theo chiều ngang hơn là chiều dọc, liên quan đến những hiện tượng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE