Laser apparatus là gì? Nghĩa của từ Laser apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
181
Laser apparatus là gì? Nghĩa của từ Laser apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Laser apparatus là gì? Nghĩa của từ Laser apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy lade điều trị các loại

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE