Laryngoscope set with baldes of 3 size là gì? Nghĩa của từ Laryngoscope set with baldes of 3 size trong y khoa y học y sinh là gì?

0
490
Laryngoscope set with baldes of 3 size là gì? Nghĩa của từ Laryngoscope set with baldes of 3 size trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Laryngoscope set with baldes of 3 size là gì? Nghĩa của từ Laryngoscope set with baldes of 3 size trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đèn soi thanh quản 3 cỡ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: