Laryngoscope là gì? Nghĩa của từ Laryngoscope trong y khoa y học y sinh là gì?

0
220
Laryngoscope là gì? Nghĩa của từ Laryngoscope trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Laryngoscope là gì? Nghĩa của từ Laryngoscope trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/lə´riηgə¸skoup/

(y học) dụng cụ soi thanh quản

ống soi thanh quản

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE