Laminar flow là gì? Nghĩa của từ Laminar flow trong y khoa y học y sinh là gì?

0
543
Laminar flow là gì? Nghĩa của từ Laminar flow trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Laminar flow là gì? Nghĩa của từ Laminar flow trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

dòng thành lớp

dòng chảy thành từng lớp

sự chảy tầng

luồng tầng

dòng chảy laminar

dòng chảy tầng

dòng chảy thành lớp

dòng chảy thành tầng

luồng chảy tầng

dòng chảy thành lớp, dòng chảy tầng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE