Knife handle surgical for mirror surgery là gì? Nghĩa của từ Knife handle surgical for mirror surgery trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Knife handle surgical for mirror surgery là gì? Nghĩa của từ Knife handle surgical for mirror surgery trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Knife handle surgical for mirror surgery là gì? Nghĩa của từ Knife handle surgical for mirror surgery trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Cán dao mổ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: